null

فاز یک

1 نیازسنجى،بازدید و جمع آورى اطلاعات
2 نیازهاى پروژه
3 بررسى نوع زیرساخت شبکه
4 تعداد استفاده کنندگان
5 نحوه ارتباطات بین ساختمانها
6 درصد نیاز به افزودگى آینده

null

فاز دو

تمام اطلاعات جمع آورى شده در فاز یک باید با نیازهاى کارفرما به یک نقطه
مشترك برسد مبنا و پایه طراحى قرارگیرد. در هر پروژه براساس نوع کاربری از
شبکه، جانمایى ساختمان ها و نحوه ارتباطات مابین ساختمان های درگیر پروژه،یکى
از توپولوژى هاى متداول استفاده مىشود.

null

فاز سه

تأیید نهایى و طرح اولیه،بررسى طرح توسط کارفرما

null

فاز چهارم

تهیه طراحى مفهومى و ارائه نقشه هاى نهایى بعنوان نقشه راه و ملاك اصلى کار
طراحى مفهومى عبارت است از تهیه کامل طرح پروژه،بررسى نقشه ها ىاجرایى
به صورت دقیق براساس جانمایى واقعى پورت ها و ساختمانهاى درگیر طراحى.

null

فاز پنجم

تهیه تجهیزات و تجهیز کارگاه
اختصاص دادن ابزارآلات مورد نیاز هرپروژه در محل اجراى آن
بررسى جزئیات جهت تسریع روند پروژه

null

فاز ششم

اجراى پروژه و تست و نصب ادوات

این فاز در پروژه به پنج بخش نصب pathway

کابل کشی ، سربندى خطوط فیبرنورى ، نصب و آرایش رك و تست و راه اندازى

null

فاز هفتم

درمرحله آخر این گروه متد مستندسازى خود را بر پایه تحویل یک کتابچه کامل شامل :شرح ماوقع پروژه، نحوه طراحى، بلوك دیاگرام ها ،تمامى نقشه هاىASBUILT،نقشه رنگبندى،شماره گذارى رك،نحوه و مسیر ارتباطى هر رك با رك بلعکس. چیدمان نود ها ىشبکه،تلفن،برق شهرى و برق اضطرارى را بر روى پلان ساختمان و شماى منطقى از کل شبکه دیتا و کلیه مستندات مربوطبه تست نهایى پروژه به کارفرما تحویل مىدهد. همچنین این شرکت بر روىهرركنقشه مربوطبه رنگبندى فیبر نوری شماره گذارى پنل هاى مسى را چاپ و نصب مى نماید. درضمن این گروه در صورت خواست کارفرما، آمادگى چاپ لوگو کورد نظر مشترى را بر روى تمامى رك ها و پورت هاى نصب شده دارد.

فهرست